PROTOKOLL

vid Wilhelm Peterson-Berger Sällskapets årsmöte den 8 april 2011.

 

Närvarande: från styrelsen och styrelsesuppleanter Bengt Enflo, Ulf Palmqvist, Olle Söderlund, Joakim Tillman, Lena Johnson, Bo Hyttner, Curt Carlsson, Ing-Marie Södergren, Lars Johan Rundqvist, Anders Håkansta samt ett fyrtiotal övriga medlemmar.

1. Sällskapets ordförande, Bengt Enflo, hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

2. Till ordförande respektive sekreterare vid årsmötet utsågs Bengt Enflo och Olle Söderlund.

3. Gunnel Jönsson och Erik Carlenstolpe utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

4. Årsmötet förklarades vara behörigen utlyst.

5. Den upprättade dagordningen fastställdes.

6. Årsmötet godkände den framlagda verksamhetsberättelsen.

7. Ulf Palmqvist föredrog resultat- och balansräkningarna.
Årsmötet beslutade att godkänna de framlagda redovisningshandlingarna.

8. Ordinarie revisorn Ulf Hedbäck föredrog den upprättade revisionsberättelsen.

9. Årsmötet fastställde redovisningshandlingarna och
beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

10.a) Valberedningens ordförande Bengt Olof Engström redogjorde för valberedningens arbete med att hitta en ny ordförande samt för det förslag avseende stöd till äldre svenska tonsättare som Sällskapet vill stödja genom att skapa en organisation för detta ändamål. Årsmötet beslöt att stödja förslaget samt beslöt att ordförandeposten lämnas vakant för 1 år.

10.b) Till styrelseledamöter för en tid av två år omvaldes Olle Söderlund, Joakim Tillman samt Ing-Marie Södergren.

10.c) Till styrelsesuppleanter omvaldes Lars-Johan Rundqvist, Nils Johan Tjärnlund, Bo Hyttner och Curt Carlsson, alla för en tid av ett år.

11. Till ordinarie revisorer omvaldes Ulf Hedbäck och nyvaldes Lars Åkerblom efter Sigvard Berglöf som avsagt sig omval. Till revisorssuppleant nyvaldes Lennart Brynielsson.

12. Till valberedning omvaldes Barbro Arnér och nyvaldes Bengt Enflo efter Bengt Olof Engström som avsagt sig omval.

13. Styrelsen, genom kassören Ulf Palmqvist, föreslog höjning av medlemsavgiften för 2012 till 250 kr (200 kr) för enskild person och till 350 kr (300 kr) för par. Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget.

14. Inga övriga ärenden hade av styrelsen hänskjutits till årsmötet.

15. Inga medlemsmotioner hade inkommit.

16. Bengt Olof Engström informerade om Henrik Karlssons pågående arbete avseende biografi över W. Peterson-Berger. Hans-Göran Elfving informerade om sin nyutkomna CD som bl a innehåller verk av P.-B. och Emil Sjögren. På fråga från medlem avseende eventuella aktiviteter med anledning av att det nästa år är 70 år sedan P.-B.:s bortgång svarade Anders Håkansta att Sommahagens vänner kommer att uppmärksamma händelsen.

17. Inget att notera.

18. Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.

 

Vid protokollet:

Olle Söderlund

Justeras:

Bengt Enflo
Gunnel Jönsson
Erik Carlenstolpe