< tillbaka till menyn Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse för år 2001

Wilhelm Peterson-Berger Sällskapets verksamhet under år 2001 har i viss mån kommit att präglas av initiativ som tagits under jubileumsåret 2000. Den i november öppnade utställningen "Människan, tonsättaren, filosofen, kritikern Peterson-Berger" har pågått hela året på Musikmuseet. Egentligen skulle utställningen ha upphört den 18 november, ett år efter öppnandet, men den har av museet förlängts fram till 1 april 2002. Under hösten 2001 har kontakter tagits för att om möjligt flytta utställningen till Jamtli i Östersund, sedan den stängts i Stockholm.

     I anslutning till utställningen på Musikmuseet anordnade Peterson-Berger Sällskapet söndagen den 18 november 2001 i samarbete med Kungl. Musikaliska Akademien och Wilhelm Peterson-Berger Institutet ett seminarium på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm med titeln "Svensk musik – spelad eller arkiverad?". Frågan ställdes om hur vi tar vara på och levandegör vårt nationella musikarv – och hur vi borde göra det. I sitt inledningsanförande tog Sällskapets ordförande Bengt Olof Engström upp en rad frågeställningar med Wilhelm Peterson-Bergers musik som modell. Han nämnde bl. a. behovet av en fullständig bibliografi över tonsättarens verk, behovet av en modern biografi, behovet av åtkomlighet av noter i förstklassigt utförande och behovet av inspelningar – såväl av konstnärliga skäl som i dokumentationssyfte. I den följande diskussionen, som åhördes av en stor lyssnarskara från musiklivets institutioner och från Sällskapet, deltog Jan Ling, Robert von Bahr, Mats Engström, Bengt Forsberg, Tomas Löndahl, Stefan Bohman, Christina Mattsson och Carl-Gunnar Åhlén. Debattledare var Åke Holmquist. I en paus framförde Anne Sofie von Otter och Bengt Forsberg romanser av Peterson-Berger och andra svenska tonsättare.

     Fredagen den 30 mars höll Sällskapet sin vårsammankomst med årsmöte. Barytonen Lars Johansson framförde ett knippe sånger av Peterson-Berger med Erik Skarby vid flyglen. Lars Johansson blev sedan den förste mottagaren av stipendiet "Littera Musica", Abr. Lundquists musikförlags gåva till Sällskapet vid dess 50-årsjubileum. Stipendiet skall utdelas årligen vid vårsammankomsten.

     Sällskapets höstsammankomst ägde rum fredagen den 16 november. Mötet inleddes med en kort förhandling, varvid styrelsens förslag till nya stadgar godkändes. Stadgeförslaget lades fram, eftersom de tidigare stadgarna behövde preciseras på vissa punkter. Vidare hade styrelsen föreslagit, att musiker, forskare och andra som ägnar Peterson-Bergers verk särskild uppmärksamhet skall kunna av styrelsen kallas till medlemmar av Sällskapet utan att behöva betala årsavgift. Stadgeförslaget skall också godkännas av årsmötet år 2002.

     Vid höstsammankomsten medverkade Solveig Faringer, som sjöng romanser av Peterson-Berger med Lena Johnson vid flygeln. Programmet mottogs med stort bifall, och framträdandet ledde senare till att de två artisterna föreslagit en CD-skiva kring Peterson-Berger och poeterna.

     Peterson-Berger Sällskapet utgör ett alltmer etablerat kontaktcentrum för projekt som på olika sätt berör Peterson-Berger. Sällskapet tar egna initiativ, fångar upp idéer från olika håll som gäller Peterson-Berger och hans verk samt hjälper i mån av möjligheter till att föverkliga dem. I det nystartade Peterson-Berger Institutet i Östersund är Sällskapet en viktig part. Institutets möjligheter att ekonomiskt stödja projekt och arrangemang är goda, sedan verksamheten under 2001 erhållit ca 1 miljon kronor i EU-bidrag. Till dessa pengar skall läggas lokala och regionala motprestationer av samma värde. Styrelsen har i augusti tillskrivit programråden vid landets symfoniorkestrar och föreslagit att man skall framföra orkesterverk av Peterson-Berger under säsongen 2002/2003 inte minst för att manifestera 60-årsminnet av tonsättarens död i december 1942.

     Styrelsen har under året bestått av Bengt Olof Engström, ordförande, Hans Enflo, vice ordförande, Lisen Lindqvist, sekreterare, Ulf Palmqvist, kassör, Lars Blohm, ledamot, Evabritt Selén, ledamot, samt suppleanterna Katarina Hamilton, Hans-Erik Rudin, Lars-Johan Rundqvist, Karin Skeppström och Marianne Tråvén. Peterson-Berger Stiftelsens representant i Sällskapets styrelse har varit Anders Håkansta. Styrelsen har sammanträtt den 17/1, 12/6 och 29/8. Till alla sammanträden har adjungerats hedersledamoten Birger Källén. Revisorer har varit Björn Holm och Birgitta Törnberg, revisorssuppleant Sigvard Berglöf. Valberedning har varit Barbro Arnér och Birger Källén.

     Sällskapets amerikanska gren är som vanligt aktiv. Jesse F. Knight i Vancouver, USA, har författat ett spel om Peterson-Berger, vari tonsättaren inför en medspelare (pianist) och för publiken berättar om sitt liv och kommenterar händelser i sin samtid. Pianisten interfolierar med Frösöblomster. Spelet är i första hand tänkt att uppföras i Sommarhagen. Sällskapet undersöker möjligheterna till översättning och framförande. För Sällskapets kontakter med den amerikanska grenen står liksom tidigare Birger Källén.

     Sällskapet har genom sin ordförande varit representerat i styrelserna för Wilhelm Peterson-Berger Stiftelsen och Wilhelm Peterson-Berger Institutet, båda i Östersund.

     Årsvgiften har varit oförändrad sedan föregående år – 150 kronor för enskild medlem, 250 kronor för medlemspar och 50 kronor för studerande.

     Kontakten med medlemmarna har styrelsen sökt förbättra genom införande av tre årliga informationsbrev, vilka utskickats som vår- och höstbrev i samband med kallelse till vår- och höstsammankomsterna, samt ett "Brev i Sommarhagen" i juni månad. I dessa berättas inte enbart om aktuella frågor inom Sällskapet utan också om projekt och händelser som rör Peterson-Berger och hans verk i stort, arbetet kring Peterson-Berger i Jämtland, konserter, skiv- och bokutgivning etc. Styrelsen kan sammanfattningsvis konstatera att mycket händer kring Peterson-Berger i dessa år. Att han är en tonsättare vars musik alltmer intresserar många märks inte minst på stigande inkomster av mekaniska framföranden (radio, TV, skivor etc).

     Styrelsen tackar varmt för visat förtroende under verksamhetsåret.

 

STYRELSEN

Bengt Olof Engström
ordförande
Hans Enflo
v. ordförande
Lisen Lindqvist
sekreterare
Ulf Palmqvist
kassör
Lars Blohm
ledamot
Evabritt Selén
ledamot