< tillbaka till menyn Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse för år 2002

För Wilhelm Peterson-Berger Sällskapet har verksamhetsåret 2002 präglats av betydande aktivitet med flera nya inslag. Samarbetet med den allt vitalare verksamheten i Östersund inom det nu etablerade Peterson-Berger Institutet har lett till en rad projekt där Sällskapet direkt eller indirekt medverkar. Tillsammans utgör P-B Institutet, P-B Stiftelsen, P-B Sällskapet och Teaterföreningen Arnljotspelen en bred och effektiv plattform för att genomföra den uppgift som anges i första paragrafen i Sällskapets under året översedda stadgar – att söka sprida och vidmakthålla kännedomen om Wilhelm Peterson-Bergers verk.

     Sällskapets vårsammankomst med årsmöte ägde rum fredagen den 22 mars på Sällskapet vid Arsenalsgatan, vars vackra lokaler sedan många år är en fast punkt för våra årsmöten och andra sammankomster. Efter årsmötesförhandlingarna spelade pianisten Olof Höjer tidiga pianoverk av P-B och berättade om det stora inspelningsprojekt med P-B:s samlade pianomusik som han påbörjat. Sällskapet delade därefter ut sitt och musikförlaget Abraham Lundquists årliga stipendium "Littera Musica" till sångerskan Klara Ek, sopran och elev vid Operahögskolan i Stockholm.

     Vid årsmötet godkändes för andra gången de ändrade stadgar som antagits vid höstmötet 2001. De därmed fastslagna ändringarna medför bl. a. att musiker, forskare och andra som ägnar P-B:s verk särskild uppmärksamhet av styrelsen kan kallas till medlemmar i Sällskapet utan att behöva erlägga medlemsavgift. Styrelsen beslöt vid sammanträde i maj att kalla följande personer: Gunnel Bohman, Robert von Bahr, Curt Carlsson, Staffan Carlweitz, Anders Eriksson, Orwar Eriksson, Jan Eyron, Carl-Johan (Loa) Falkman, Solveig Faringer, Bengt Forsberg, Lars Fresk, Nicolai Gedda, Erland Hagegård, Olof Höjer, Stig Jacobson, Lena Johnson, Margareta Jonth, Henrik Karlsson, Ola Karlsson, Jan Kask, Anders Kilström, Tomas Lander, Hans Lingblom, Karl-Ove Mannberg, Gösta Norell, Anne Sofie von Otter, Wilhelm Peterson-Berger, Nilla Pierrou, Lars Roos och Johan Ullén. Styrelsen kommer kontinuerligt att kalla nya medlemmar till denna kategori.

     Under året har en medlemskampanj inletts, och Sällskapet har fått ett antal nya medlemmar. Några medlemmar har har avlidit och utträtt. Hedersledamoten Stig Ribbing avled den 23 september. Medlemsantalet, alla kategorier inräknade, är vid årets slut 260. En ny matrikel kommer att framställas under 2003.

     Höstsammankomsten på musikmuseet lördagen den 23 november hade en speciell utformning. I stället för "levande" musik bjöds ett drygt 50-tal deltagare på inspelade verk av P-B. Inledningsvis lyssnade vi till tonsättaren själv som spelade sin "Chorus mysticus" i en upptagning från 1929. Docent Henrik Karlsson berättade sedan om sitt intressanta och omfattande arbete med att samla in och gå igenom P-B:s samlade verk – komponerat och skrivet, tryckt och otryckt. Därefter avlyssnades gemensamt Norrköpingssymfonikernas inspelning av P-B:s tredje symfoni, Same-Ätnam, med Michail Jurowski som dirigent. En enkel buffé avslutade mötet.

     En vecka tidigare, den 10 november, lyssnade en stor publik, i vilken ingick ett antal av Sällskapets medlemmar, till en konsert med rubriken "Peterson-Bergers romanser lever..." i Nybrokajen 11. Solveig Faringer sjöng och Lena Johnson ackompanjerade. De två artisterna förbereder en CD-skiva med P-B-romanser – "Peterson-Berger och poeterna" – som kommer att ges ut med stöd av P-B Institutet.

     En länge planerad resa för Sällskapets medlemmar kunde äntligen äga rum sommaren 2002. Denna gång blev inte Umeå målet utan Östersund och Frösön. Deltagarna från Stockholm tog sig på egen hand till Östersund. Tillsammans med lokala medlemmar blev det en grupp på ca 15 medlemmar som de sista dagarna i juni gjorde en tur på Storsjön med ångaren Thomée, besökte Jamtli och deltog i de olika aktiviteterna på P-B-dagen, söndagen den 30 juni. Dagsprogrammet inleddes med uruppförande av Jesse F. Knights spel Vildblomster, i svensk översättning av Peter Möller, vilken själv spelade rollen som P-B. Lena Johnson interfolierade med Frösöblomster. Senare på dagen delades landstingets P-B-stipendium ut, och Sällskapet nedlade tillsammans med Stiftelsen en krans på Peterson-Bergers grav vid Frösö kyrka med anledning av att vi år 2002 firar 60-årsminnet av tonsättarens bortgång. Besöket i Östersund avslutades med en konsert av P-B Orkestern, som spelade enbart musik av Peterson-Berger.

     Sällskapet anordnade under maj och augusti några Stockholmsvandringar i Peterson-Bergers fotspår. Ledare var Bengt Olof Engström och Birger Källén, vilka vid de olika stationerna berättade om P-B och hans verk. Vandringarna inleddes på Rådmansgatan 8 och avslutades vid Operan. Styrelsen hoppas på fler deltagare, om vandringarna fortsätter under nästa år.

     Styrelsen har under året bestått av Bengt Olof Engström, ordförande, Hans Enflo, vice ordförande, Ulf Palmqvist, kassör, Lisen Lindqvist, sekreterare, Lars Blohm, ledamot, Evabritt Selén, ledamot, samt suppleanterna Hans-Erik Rudin, Lars-Johan Rundqvist, Karin Skeppström och Marianne Tråvén. Peterson-Berger Stiftelsens representant i Sällskapets styrelse har varit Anders Håkansta. Styrelsen har sammanträtt den 16/1, 27/5 och 11/9. Till alla sammanträden har adjungerats hedersledamoten Birger Källén. Revisorer har varit Björn Holm och Birgitta Törnberg, revisorssuppleant Sigvard Berglöf. Valberedning har varit Barbro Arnér och Birger Källén.

     Sällskapets amerikanska gren är som vanligt aktiv. Kontakterna med den amerikanska grenen ombesörjer Birger Källén. Inom vårt eget sällskap finns sex medlemmar bosatta i USA samt en i vardera Skottland, Tyskland, Holland och Schweiz.

     Sällskapet har genom sin ordförande varit representerat i styrelserna för Wilhelm Peterson-Berger Stiftelsen och Wilhelm Peterson-Berger Institutet. Sällskapet är medlem i De Litterära Sällskapens Samarbetsnämnd (DELS). Vi har därigenom möjlighet att bl. a. hålla styrelsens sammanträden i den av DELS förvaltade vackra villan Lilla Hornsberg.

     Sällskapets ekonomiska ställning framgår av särskild resultat- och balansräkning. Årsavgiften har varit oförändrad sedan föregående år – 150 kronor för enskild medlem, 250 kronor för medlemspar och 50 kronor för studerande.

     Kontakten med medlemmarna uppehålls förutom genom medlemsmöten, resor etc. med tre årliga informationsbrev, vilka utskickas som vår- och höstbrev i samband med kallelse till vår- och höstsammankomsterna, samt ett "Brev i Sommarhagen" i maj eller juni månad. I dessa berättas inte enbart om aktuella frågor inom Sällskapet utan också om projekt och händelser som rör Peterson-Berger och hans verk i stort, arbetet kring Peterson-Berger i Jämtland, konserter, skiv- och bokutgivning etc.

     Styrelsen tackar varmt för visat förtroende under verksamhetsåret.

STYRELSEN

Bengt Olof Engström
ordförande
Hans Enflo
vice ordförande
Ulf Palmqvist
kassör
Lisen Lindqvist
sekreterare
Lars Blohm
ledamot
Evabritt Selén
ledamot