< tillbaka till menyn Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse för år 2003

Det är styrelsens avsikt att planera verksamheten i Wilhelm Peterson-Berger Sällskapet så att varje år får sin egen profil, sina egna tyngdpunkter. Med utgångspunkt i Peterson-Bergers stora och mångskiftande produktion är det heller inte svårt att skapa önskvärd variation i arbetet. Det gäller såväl den del som vänder sig inåt, till Sällskapets egna medlemmar, som den mera utåtriktade del, där Sällskapet även kan samverka med andra organisationer och institutioner. Verksamhetsåret 2003 har på intet sätt stått andra år efter när det gäller mångfald och olika slags intressanta projekt.

     Vårsammankomsten, som vanligt föregången av årsmöte, ägde traditionsenligt rum på Sällskapet, Arsenalsgatan 7, fredagen den 4 april. Huvudpunkten var framförandet av Jesse F. Knights spel Vildblomster, som nu för första gången uppfördes utanför Östersund, där urpremiären ägt rum sommaren 2002. Besättningen var densamma som tidigare – Peter Möller, som översatt pjäsen till svenska, framställde Peterson-Berger och Lena Johnson interfolierade med Frösöblomster. Föreställningen, som året innan hade förkortats en del, var nu mera fullständig i de talade avsnitten. Medlemmarna, av vilka endast några få sett föreställningen på Frösön, tackade så mycket med varma applåder, och en särskild hälsning sändes till upphovsmannen i USA. – Sångerskan Hannah Holgersson erhöll Sällskapets och förlaget Abraham Lundquists stipendium "Littera Musica".

     Vid årsmötet omvaldes Bengt Olof Engström till ordförande. Till ledamöter för två år valdes Hans Enflo och Evabritt Selén (båda omval) och Olle Söderlund (nyval). Styrelsesuppleanter blev Hans-Erik Rudin, Lars-Johan Rundqvist, Karin Skeppström och Marianne Tråvén (samtliga omval). Peterson-Berger Stiftelsens representant i styrelsen är Anders Håkansta. Till revisorer utsågs Sigvard Berglöf och Rune Orvenius och till revisorssuppleant Ingvar Fabianson (alla nyval). Valberedningen Barbro Arnér och Birger Källén omvaldes. Medlemsavgifterna för 2004 fastställdes till samma belopp som för 2003: 150 kronor för enskild medlem, 250 kronor för medlemspar, 50 kronor för studerande och 1.500 kronor för organisationer och företag.

     Antalet medlemmar i Sällskapet har förändrats något och är vid årets slut 253. Till hedersledamot har Sällskapet kallat Michail Jurowski, Berlin, med motiveringen att han genom de betydelsefulla inspelningarna av Peterson-Bergers samlade orkestermusik på CD för skivbolaget Cpo gjort en mycket väsentlig insats för dennes musik, därtill också på det internationella planet. I gruppen särskilt kallade medlemmar har genom styrelsebeslut tillkommit Lena Moén, Östersund, och Ulf Wallin, Berlin. En ny medlemsmatrikel har framställts och utsänts till medlemmarna.

     Torsdagen den 24 april besökte ett tjugotal av Sällskapets medlemmar Norrköping, där den utomordentliga symfoniorkestern gav en konsert med musik enbart av Peterson-Berger: Svit ur Frösöblomster, Violinkonsert (solist: Ulf Wallin) och Symfoni nr 5 "Solitudo". Dirigent var Michail Jurowski. Efteråt bjöd Sällskapet solist och dirigent samt orkesterns eminente programchef Stig Jacobson till en supé, varvid maestro Jurowski erhöll diplom som hedersledamot av Sällskapet. Violinkonserten och symfonin spelades dagarna efter konserten in på en CD-skiva, som beräknas komma ut våren 2004. Därmed är norrköpingsorkesterns inspelningar av Peterson-Bergers orkestermusik avslutade.

     Höstsammankomsten ägde rum på Musikmuseet lördagen den 15 november kl. 14 och ägnades helt åt musikdramat "Arnljot". Arrangemanget hade också utannonserats till allmänheten i DN och SvD. Trots avsevärda annonskostnader kom dock inte mer än fjorton betalande personer. Sammankomsten anordnades i samarbete med Peterson-Berger Stiftelsen och Peterson-Berger Institutet, och styrelsen framför sitt varma tack för deras ekonomiska stöd, utan vilket denna Arnljot-dag inte kunnat genomföras.

     Programmet hade rubriken "Arnljot – en nationalopera i vår tid" och inleddes med Arnljots hälsningssång, sjungen av Michael Weinius. Därefter höll professor em. Ulla-Britta Lagerroth ett intressant föredrag om Arnljot som exempel på nationalopera i Sverige. Denna första avdelning avslutades med "Vainos sånger", sjungna av Hannah Holgersson. Efter en paus följde ett estradsamtal om Arnljot som nationalopera under medverkan av Ulla-Britta Lagerroth, Lennart Hedwall, Lars Runsten, Gunnar Höglund och Joakim Tillman. Samtalsledare var Bengt Olof Engström. Ett sammandrag av diskussionen (av Börje Tyboni) har utskickats till Sällskapets medlemmar. Avslutningsvis sjöng Michael Weinius Arnljots kärlekssång och Tormods kvad. Vid flygeln medverkade Lotta Larsson. Sällskapets medlemmar samlades efteråt med gäster till en gemensam måltid på restaurang Pauli i Dramaten.

     Efter höstsammankomsten har kontakter tagits med Kungl. Teatern om möjligheterna till ett kommande framförande av "Arnljot", speciellt med tanke på att 100-årsminnet av verkets första framförande 1910 bör firas om några år. Sällskapets propåer har tagits emot väl i denna första omgång. En CD-inspelning av P-B:s egen version av verket har också diskuterats.

     Kontakten mellan medlemmarna uppehålls främst genom medlemsmöten, resor och andra gemensamma arrangemang. Genom tre årliga informationsbrev informerar styrelsen om aktuella projekt och planer inom Sällskapet samt om projekt och händelser som rör annan verksamhet om Peterson-Berger – konserter, skiv- och bokutgivning etc.

     Flera forskningsprojekt kring Peterson-Berger och hans verk pågår, initierade eller understödda av Sällskapet. Med ekonomiskt stöd från Peterson-Berger Institutet bedriver docent Henrik Karlsson sedan ett par år en grundläggande forskning om P-B. Han har färdigställt en fullständig förteckning över P-B:s samtliga skrifter och blir inom kort också klar med en detaljerad kompositionsförteckning. Till hösten 2004 beräknas föreligga en antologi med uppsatser som nära granskar olika områden inom P-B:s liv och verksamhet. En rad forskare har anlitats för denna uppgift. Projektet genomförs av P-B Institutet. Den utställning om P-B som skapades av Musikmuseet till P-B Sällskapets 50-årsjubileum har under 2003 återuppstått och i något bearbetat skick visats på Jamtli i Östersund. Bakom detta projekt står ånyo P-B Institutet, som under utställningstiden anordnade konserter, debatter m.m. på Jamtli.

     Lagom till Sällskapets höstmöte utkom, ävenledes genom P-B Institutets försorg, boken Fjällminnen, en samling med Peterson-Bergers fjällartiklar, som en gång varit publicerade i Svenska Turistföreningens årsskrifter och i Dagens Nyheter.

     Sällskapet har genom sin ordförande varit representerat i styrelserna för Peterson-Berger Stiftelsen och Peterson-Berger Institutet. Därigenom har Sällskapet möjlighet att kontinuerligt påverka och följa verksamheten i dessa organisationer. Sällskapet är medlem i De Litterära Sällskapens Samarbetsnämnd (DELS).

     Styrelsen tackar varmt för visat förtroende under verksamhetsåret.

STYRELSEN

 Bengt Olof Engström
ordförande
Hans Enflo
vice ordförande


Ulf Palmqvist
kassör
Olle Söderlund
sekreterare
Lars Blohm
ledamot
Evabritt Selén
ledamot