< tillbaka till menyn Verksamhetsberättelser

 

Verksamhetsberättelse för år 2004

Musiklivet i Sverige kan tyckas ha det ganska bra, allmänt sett, med många slag av ekonomiskt stöd från samhället – stat, landsting, kommuner. För oss inom P-B-sfären har det också haft betydelse att EU-medel öppnat möjligheter till nya initiativ, som annars inte kunnat tas. Peterson-Berger Institutets verksamhet under tre år är ett välskött bevis på vilken nytta dessa pengar gjort. Helt visst kan man glädja sig åt att politiker någorlunda förstår vikten av att i sina budgetar lägga in stöd till musiklivet, även om detta sker i marginalen. Pengar är, även för oss i Sällskapet, där vi alla arbetar helt ideellt, dessvärre en absolut nödvändighet för att konkreta ting skall kunna ske – konsertverksamhet, forskning, seminarier, utgivning av skivor och böcker etc.

     Under Sällskapets verksamhetsår 2004 har breda ekonomiska frågor trätt i förgrunden. P-B Institutet ansöker om nya EU-anslag sedan de tidigare nu förbrukats. De kan inte sökas för samma typ av verksamhet som tidigare. I det läget har Institutet, med kraftfullt stöd av Stiftelsen och Sällskapet, lagt fram ett omfattande förslag till en förstudie om ett kulturellt turistcentrum i Jämtland, baserat på Frösön och med Peterson-Berger och Sommarhagen som centrala begrepp. Planen har anknutits till en större idé om utnyttjande av de många gamla konstnärshem i Norden som även är upplåtna som museer. Om sju år bortfaller inkomsterna av STIM-pengar till Peterson-Berger Stiftelsen, medel som är nödvändiga för driften av Sommarhagen och för anslag till de årliga Arnljotspelen.

     Peterson-Berger Sällskapet har velat på ett konkret sätt uppmärksamma problemen kring Sommarhagen. I maj instiftades en fond för Sommarhagen tillägnad vår hedersledamot Birger Källén på hans 90-årsdag. Fonden bär hans namnoch är avsedd att på olika sätt kunna komplettera Stiftelsens medel när det gäller såväl underhåll av som verksamhet på Sommarhagen. Ännu är fondens resurser blygsamma, men avsikten är att snarast vidta åtgärder som får den att kunna växa kraftigt. Förberedelser för detta pågår, bl. a. genom kontakter med näringslivet. För att belysa Sommarhagens betydelse ägnade Sällskapet sitt höstmöte åt denna vår klenod på Frösön.

     Verksamhetsåret 2004 inleddes den 26 mars med årsmöte och vårsammankomst på Sällskapet, Arsenalsgatan 7 i Stockholm. Nytt för året var att sammankomsten var gemensam med Hugo Alfvénsällskapet. De båda föreningarna hade först separata årsmöten i olika lokaler på Sällskapet, varefter alla samlades till en gemensam vårfest, i vilken ett 80-tal medlemmar från de båda sällskapen deltog. Ulrika Mjörndal sjöng, med Samuel Skönberg vid flygeln, romanser av Alfvén och Peterson-Berger, och Lennart Hedwall berättade om de båda tonsättarna. Av de många konflikter som en gång fanns mellan dessa två starka musikpersonligheter syntes inga spår i stämningen under kvällen. Glädjen över detta möte föranledde sällskapens styrelser att diskutera ett fortsatt samarbete.

     Vid årsmötet företogs val av styrelse och revisorer. Medlemsavgiften för 2005 höjdes till 200 kronor för enskild medlem och 300 kronor för medlemspar. Avgiften för studerande är alltjämt 50 kronor, för organisationer och företag 1.500 kronor.

     Antalet medlemmar i Sällskapet var vid årets slut 247. Till särskilt kallad medlem har styrelsen utsett Esther Bodin-Karpe. Styrelsen arbetar nu med att ta fram speciella förmåner för medlemmarna. Om sådana skall vara möjliga fordras i allmänhet att man kan uppvisa ett medlemskort, så att man skall kunna få fri entré på Sommarhagen, rabatt i skivaffärer etc. Medlemskort införs därför från och med år 2005. I samband med detta har planerna på en kampanj för att öka antalet medlemmar i Sällskapet diskuterats. – Medlemmarna informeras genom tre årliga medlemsbrev om verksamheten i och kring Sällskapet.

     Sällskapets styrelse har under året bestått av Bengt Olof Engström, ordförande, Hans Enflo, vice ordförande, Ulf Palmqvist, kassör, Olle Söderlund, sekreterare samt Evabritt Selén och Carl-Gunnar Åhlén, ledamöter. Suppleanter har varit Margareta Dellefors, Hans-Erik Rudin, Lars-Johan Rundqvist, Karin Skeppström och Marianne Tråvén. Den sistnämnda har under året lämnat sitt uppdrag. Peterson-Berger Stiftelsens representant i styrelsen har varit Anders Håkansta. Revisorer har varit Sigvard Berglöf och Rune Orvenius och valberedning Barbro Arnér och Birger Källén. Den sistnämnde kallas sedan 1998 permanent att delta i styrelsemötena. Styrelsen har sammanträtt tre gånger: 3/2, 10/6 och 5/10. Sammanträdena hålls huvudsakligen på Lilla Hornsberg, dit Sällskapet har tillträde i egenskap av medlem i DELS (De Litterära Sällskapens Samarbetsnämnd). Vid sommarens möte inbjuds styrelsen sedan många år att gästa Birger Källén på Resarö. Styrelsen vill ta tillfället i akt att just detta år framföra sitt varma tack till honom för inspirerande gästfrihet. – Styrelsens nyinrättade arbetsutskott (ordförande, kassör och sekreterare) har sammanträtt tre gånger.

     Höstsammankomsten den 12 november hade, som förut nämnts, temat Sommarhagen. Ett 70-tal personer deltog i mötet i Dansmuseet, där Anders Håkansta, Birgitta Sundgren, Henrik Karlsson och Orwar Eriksson berättade om sin verksamhet, P-B-fynd och framtidsplaner. Katarina Böhm sjöng sedan Marits visor. Som en del av programmet uruppfördes en komposition av vår medlem Börje Tyboni, "Livets väv" till dikter av Edith Södergran och Elmer Diktonius. Verket, som tillägnats Birger Källén, är en gåva till Sällskapet och framfördes av Katarina Böhm, sopran, och Gunnar Blomström, flöjt. En trevlig buffé i museets cafeteria avslutade kvällen.

     Sällskapets hemsida, som ännu hade karaktären av provisorium, har lagts ned. Förberedelser för att skapa en ny hemsida har påbörjats. Tills vidare gäller P-B Institutets hemsida www.peterson-berger.se. På denna kan man bl. a. ta del av Henrik Karlssons fullständiga förteckningar över P-B:s skrifter och kompositioner.

     Kontakterna med Kungl. Operan om möjligheterna till en uppsättning av Arnljot 2010 har fortsatt, och i början av 2005 träffar Sällskapet den nye operachefen Anders Franzén. Styrelsen har också börjat planera kring ett konsertant framförande, helst på Operan, av Domedagsprofeterna.

     Styrelsen bevakar utgivningen av P-B:s musik på CD. Under året har Solveig Faringer och Lena Johnson utkommit med skivan "PB och poeterna", vilken genom Institutet presenterades offentligt på Nybrokajen 11 i mars. Norrköpingsorkesterns inspelning av symfonin och violinkonserten har ännu inte utkommit, men styrelsen har kontaktat skivbolaget, som lovat utgivning i maj/juni 2005. Tredje skivan med Olof Höjers inspelningar av P-B:s pianomusik, "Färdminnen", har kommit ut under 2004.

     Arbetet med antologin om P-B har fortsatt. Sedan samtliga elva författares bidrag inkommit har ansökan inlämnats till Kungl. Musikaliska Akademien om utgivning i dess skriftserie. Boken kommer även att ingå i P-B Institutets skriftserie.

     Sällskapet håller regelbunden kontakt med sin amerikanska gren, vilken genom intressanta medlemsbrev ger sina medlemmar god information inte bara om P-B utan också om annat som sker i svenskt musikliv.

 

Stockholm den 8 april 2005

STYRELSEN

 

Bengt Olof Engström
Hans Enflo
Ulf Palmqvist
Olle Söderlund
Evabritt Selén
Carl-Gunnar Åhlén