< tillbaka till menyn Verksamhetsberättelser

 

Verksamhetsberättelse för år 2005

Sällskapet har under senare år funnit en form för verksamheten som i stort sett ser ut på detta sätt: Årsmöte med vårsammankomst på Sällskapet i mars/april – Höstmöte under friare och lekamligt sett något enklare former på olika platser i Stockholm i november. Mellan träffarna skickar styrelsen ut tre informationsbrev till medlemmarna. Tre årliga styrelsemöten hålls, ibland föregångna av ett AU med ordförande, sekreterare och kassör. Därutöver anordnas ibland resor och andra arrangemang.

Styrelsens medlemmar verkar individuellt för Peterson-Berger på olika sätt: hemsida, lobbyverksamhet för P-B:s musik, kontakter med Stiftelsen och Institutet samt med vår amerikanska gren, medverkan i skrifter, bevakning av skivutgivning etc. Runt Peterson-Berger spinns årligen ett nät av aktiviteter och information. Så måste en förening med vår uppgift arbeta, och där är också alla Sällskapets medlemmar välkomna att medverka, var och en på sitt sätt. Vi vet att våra särskilt kallade medlemmar aktivt verkar för P-B genom att bland annat framföra hans musik och forska om honom. Detta tackar vi varmt för.

Verksamheten under 2005 har följt den sedvanliga ordningen med ett och annat tillägg. Årsmöte och vårsammankomst ägde rum fredagen den 8 april på Sällskapet. Mellan årsmöte och middag spelade Karl-Ove Mannberg och Lena Johnson Violinsonat nr 2 (1910), ett lysande och egenartat musikverk. Vid årsmötet valdes styrelse och revisorer. Årsavgiften, som höjts för 2005 fastställdes till samma nivå för 2006: 200 kronor för enskild medlem, 300 kronor för medlemspar, 50 kronor för studerande och 1.500 kronor för organisationer och företag.

Antalet medlemmar var vid årets slut 237. Ett medlemskort har införts med (tills vidare) följande förmåner: fritt inträde till Sommarhagen, rabatt på P-B-skivor och P-B-böcker, rabatt på alla noter i Abraham Lundqvists förlagskatalog.

Hovsångerskan Birgit Nilsson, hedersledamot i Sällskapet, avled i december, saknad inte bara av oss utan av världens musikliv.

Styrelsen har under året bestått av Bengt Olof Engström, ordförande, Hans Enflo, vice ordförande, Ulf Palmqvist, kassör, Olle Söderlund, sekreterare, samt Evabritt Selén och Carl-Gunnar Åhlén, ledamöter. Suppleanter har varit Margareta Dellefors-Bladini, Hans-Erik Rudin, Lars-Johan Rundqvist, Claes Wirsén och Nils-Johan Tjärnlund. Peterson-Berger Stiftelsens representant i styrelsen har varit Anders Håkansta. Revisorer har varit Sigvard Berglöf och Rune Orvenius, revisorssuppleant Ingvar Fabiansson. Barbro Arnér och Birger Källén har utgjort valberedning. Till varje styrelsemöte adjungeras sedan 1998 Birger Källén, vilken också står som generös värd på Resarö vid styrelsens sommarmöte.

Styrelsen har haft tre protokollförda sammanträden: 8/2, 1/6 och 12/10.

De goda erfarenheterna av samarbetet med Hugo Alfvénsällskapet våren 2004 gjorde att detta återupptogs under 2005. Höstmötet arrangerades av de båda sällskapen gemensamt. Det ägde rum lördagen den 19 november kl. 14 i Kungsholmens gymnasiums vackra aula. Musikgymnasiets Kammarkör under Helene Stureborg framförde ett antal sånger av Peterson-Berger, Alfvén och Stenhammar. Konsertprogrammet interfolierades av samtal om musiken mellan dirigenten och Bengt Olof Engström. Konserten var offentlig, med fri entré, och hade lockat en ansenlig skara lyssnare. Efteråt samlades de båda sällskapens medlemmar till en gemensam buffé i skolans matsal.

Det kan i sammanhanget nämnas att B. O. Engström på uppdrag av Alfvénsällskapet skrivit en artikel om P-B i dess medlemstidning Alfvéniana (nr 1-2/05).

Sällskapets hemsida, som hittills varit ett provisorium, har under 2005 fått sin definitiva plats på Internet genom en tacknämlig insats av Peter Möller i Östersund – som vi känner från hans framträdande som P-B vid ett vårmöte för några år sedan. På adressen www.peterson-bergersallskapet.se når man nu vår hemsida. Nya uppgifter kommer successivt att föras in. Olle Söderlund är styrelsens kontaktperson för hemsidan, och han tar gärna emot synpunkter på och idéer till hemsidans innehåll och utformning.

Källénfonden för Peterson-Bergers Sommarhagen hade vid årets slut en behållning av c:a 16 000 kronor. Åtgärder planeras för att under 2006 kraftigt öka fondens storlek.

Arbetet för Peterson-Bergers musikdramatiska verk har under året intensifierats. B. O. Engström och Margareta Dellefors sammanträffade i februari med operachefen Anders Franzén och chefsdramaturgen Stefan Johansson på Kungl. Operan. Från Sällskapet framförde vi som ett angeläget önskemål en uppsättning av Arnljot till jubileumsåret 2010. Förslaget togs emot positivt. Vi talade också om möjligheten till framförande av Domedagsprofeterna, och kring denna har ytterligare idéer prövats under hösten. Vissa initiativ för Adils och Elisiv har dessutom tagits.

Antologin om Peterson-Berger, som varit under arbete de senaste åren, är nu under utgivning på Gidlunds förlag. Kraftfullt ekonomiskt stöd från Kungl. Musikaliska Akademien och Peterson-Berger Institutet har möjliggjort framställandet av denna bok, som beräknas utkomma i mitten av 2006. Bokens namn blir "Wilhelm Peterson-Berger – en vägvisare". Av Henrik Karlsson har under året utgivits "Det fruktade märket - Wilhelm Peterson-Berger, antisemitismen och antinazismen", en intressant analys av P-B:s förhållningssätt till några stora frågor i sin tid.

CD-skivan med Jurowskis och Norrköpingssymfonikernas inspelning av femte symfonin samt Ulf Wallins tolkning av violinkonserten har under året utkommit liksom fjärde och sista volymen av Olof Höjers skivserie med Peterson-Bergers kompletta pianomusik.

I Peterson-Berger Institutet har Sällskapet varit medlem sedan dess start och är representerat i dess styrelse. Institutet har i slutet av 2005 genom anslag från EU och Jämtlands län fått resurser till att göra en omfattande förstudie om kulturturism på och kring Frösön, med Peterson-Berger i centrum. Arbetet har igångsatts med flera arbetsgrupper. Institutets hemsida har adressen www.peterson-berger.se.

Peterson-Berger Stiftelsen, där Sällskapet likaså är representerat i styrelsen, intensifierar sina ansträngningar för att säkra Sommarhagens framtid med byggnad och aktiviteter efter 2012, då inkomsterna från STIM upphör. Sommarhagen har egen hemsida – www.sommarhagen.com. Också Arnljotspelen har en särskild hemsida – www.arnljot.se.

Sällskapet håller regelbunden kontakt med sin amerikanska gren, baserad i Dallas, Texas. Det amerikanska sällskapet skickar regelbundet ut intressanta medlemsbrev, där man ger sina medlemmar aktuell information inte bara om Peterson-Berger utan också om annat som sker i svenskt musikliv. På hemsidan  www.peterson-berger.com hittar man det amerikanska P-B Sällskapet.

Styrelsen tackar för medlemmarnas förtroende, stöd och engagemang under det gångna verksamhetsåret.

Stockholm den 31 mars 2006
STYRELSEN

Bengt Olof Engström
Hans Enflo
Ulf Palmqvist
Olle Söderlund
Evabritt Selén
Carl-Gunnar Åhlén