< tillbaka till menyn Verksamhetsberättelser

 

Verksamhetsberättelse för år 2006

Verksamheten under 2006 har följt den form som etablerats under senare år: årsmöte med vårsammankomst i mars-april på Sällskapet, höstmöte i oktober-november på annan plats i Stockholm med samvaro under enklare former. Mellan träffarna skickar styrelsen ut information till medlemmarna med ett vårbrev, ett sommarbrev och ett höstbrev. Dessa brev utkommer efter vart och ett av de tre årliga styrelsesammanträdena, som föregås av ett AU med ordförande, sekreterare och kassör. Därutöver ordnas ibland andra arrangemang och styrelsens ledamöter och andra medlemmar i sällskapet verkar på olika sätt för Peterson-Berger. Verksamhetsberättelsen redogör först för den sedvanliga ordningen och därefter för information och aktiviteter runt P.-B., som sällskapet har haft del i.

Årsmöte och vårsammankomst ägde rum fredagen den 31 mars på Sällskapet. Mellan årsmöte och middag berättade Carl-Gunnar Åhlén om inspelningar med P.-B:s musik och visade film med P.-B. Vid årsmötet valdes styrelse och revisorer. Bengt Enflo valdes till ordförande efter Bengt Olof Engström, som avsagt sig återval. Årsavgiften för 2007 fastställdes till samma nivå som för 2006: 200 kr för enskild medlem, 300 kr för medlemspar, 50 kr för studerande och 1500 kr för organisationer och företag. Antalet medlemmar var vid årets slut 218.

Styrelsen har under året bestått av Bengt Olof Engström, ordförande 1/1 - 31/3, Bengt Enflo, ordförande 1/4 - 31/12, Hans Enflo, vice ordförande 1/1 - 6/6. klubbmästare 7/6 - 31/12, Ulf Palmqvist, kassör, Olle Söderlund, sekreterare, Evabritt Selén, ledamot, vice ordförande 7/6 - 31/12 och Carl-Gunnar Åhlén, ledamot. Suppleanter har varit Margareta Dellefors-Bladini,  Hans-Erik Rudin, Lars-Johan Rundqvist, Nils-Johan Tjärnlund och Claes Wirsén. Peterson-Berger Stiftelsens representant i styrelsen har varit Anders Håkansta. Revisorer har varit Sigvard Berglöf och fram till årsmötet 2006 Rune Orvenius. Revisorssuppleant fram till årsmötet 2006 har varit Ingvar Fabiansson. Vid årsmötet 2006 nyvaldes Ingvar Fabiansson till revisor och Ing-Marie Södergren till revisorssuppleant. Barbro Arnér och Birger Källén har utgjort valberedning. Till varje styrelsemöte adjungeras sedan 1998 Birger Källén, vilken också traditionsenligt stod som generös värd vid styrelsens sommarmöte.

Styrelsen har haft tre protokollförda sammanträden: 1/2, 6/6 och 25/9. Vid styrelsemötet 6/6 utsågs Bengt Olof Engström till sällskapets hedersledamot.

Höstmotet arrangerades den 29 oktober på Skansen Novilla tillsammans med Karlfeldtsamfundet som den sista av höstens litterära matinéer i De Litterära Sällskapens (DELS) regi. Sångarna Solveig Faringer och Anders Larsson framförde till Lena Johnsons pianoackompanjemang ett 15-tal av P.-B:s romanser till Karlfeldts dikter. I programmet ingick också föredragen "En själsfrändskap. Wilhelm Peterson-Berger och Erik Axel Karlfeldt" av Lennart Hedwall och "Att bli till visa. Karlfeldt och musiken" av Karlfeldtsamfundets ordförande Christer Åsberg. Matinén blev en succé; publiken uppgick till ett 100-tal och fyllde Novilla så att många extrastolar måste sättas in. Efteråt samlades ett 60-tal medlemmar i de båda sällskapen till samkväm på Solliden.

Den länge efterlängtade antologin "Wilhelm Peterson-Berger, en vägvisare" (Gidlunds förlag 2006) har utkommit och presenterades vid en release den 12 oktober 2006 på Kungl. Musikaliska Akademien. Boken har tillkommit på Wilhelm Peterson-Berger Sällskapets initiativ med ekonomiskt stöd från Kungl. Musikaliska Akademien och Peterson-Berger Institutet. I bokens redaktion ingår Bengt Olof Engström, Orwar Eriksson, Lennart Hedwall och Henrik Karlsson. Vid releasen presenterade Bengt Olof Engström boken. Pianisten Lena Johnson inramade presentationen med musik av Peterson-Berger.

Sällskapets hemsida har under året redigerats av Peter Möller i Östersund med Olle Söderlund som kontaktperson. Möteskallelser och nyhetsbrev har lagts ut på hemsidan.

Källénfonden för P.-B:s Sommarhagen hade vid årets slut behållningen 33 674 kr.

Styrelsen har uppdragit åt Carl-Gunnar Åhlén och Bengt Olof Engström att verka för ett uppförande av Arnljot jubileumsåret 2010.

En CD-box med Michail Jurowskis och Norrköpings Symfoniorkesters inspelningar av P.-B:s alla orkesterverk har under året funnits i handeln. Wilhelm Peterson-Berger Sällskapet överlämnade den som gåva till sin beskyddare Hertigen av Jämtland HM Konung Carl XVI Gustaf på hans 60-årsdag den 30 april 2006.

En CD-skiva med utdrag ur P.-B:s opera Domedagsprofeterna utkom på Sterling hösten 2006. Denna skiva är den första utgivna CD-skivan med ett musikdramatiskt P.-B-verk. Det ursprungliga uppförandet skedde i Sveriges Radio i januari 1984 med Sveriges Radios Symfoniorkester under Ulf Söderblom. Huvudrollsinnnehavare är Mikael Samuelson, Solveig Faringer och Thomas Sunnegårdh.

Peterson-Berger Stiftelsens och Sommarhagens ekonomiska läge är kärvt och tillskott är nödvändiga inför STIM-intäkternas upphörande år 2012. Peterson-Berger Institutet har med EU-bidrag påbörjat en omfattande förstudie till projektet "Kulturmiljö Frösön-Sommarhagen". Projektet syftar till att kombinera Sommarhagens nuvarande verksamhet och P.-B:s goda namn och rykte med ett för kulturlivet, och därmed för bygden, turismen och näringslivet, starkt dragplåster, innefattande en konsertlokal. Med projektet kan man hoppas på en möjlighet för Sommarhagens överlevnad och utveckling efter STIM--intäkternas upphörande. Claes Wirsén har under 2006 utsetts till sällskapets representant i Institutets styrelse.

Birger Källén har under 2006 varit styrelsens kontaktperson med sällskapets amerikanska gren, baserad i Dallas, Texas. Han har inför 2007 avsagt sig denna befattning.

Styrelsen tackar för medlemmarnas stöd, förtroende och engagemang under det gångna verksamhetsåret.

Stockholm den 23 mars 2007.
STYRELSEN

 

Bengt Enflo
Evabritt Selén
Ulf Palmqvist
Olle Söderlund
Hans Enflo
Carl-Gunnar Åhlén