< tillbaka till menyn Verksamhetsberättelser

 

Verksamhetsberättelse för år 2007

Wilhelm Peterson-Berger Sällskapet har under 2007 anordnat två träffar för medlemmarna: vårsammankomst med årsmöte 23 mars på Sällskapet och höstmöte 17 november på musikskolan Lilla Akademien. Styrelsen har haft tre protokollförda sammanträden: 12/2 hos Bengt Enflo, Danderyd, 6/6 hos Birger Källén på Resarö och 24/9 på Lilla Hornsberg. Varje styrelsemöte har föregåtts av ett AU med ordföranden, sekreteraren och kassören. Efter vart och ett av de tre styrelsemötena har styrelsen sänt ut ett vårbrev, ett sommarbrev och ett höstbrev till medlemmarna. Sällskapet hade vid årsskiftet 2007-2008 213 medlemmar. Under året har 12 medlemmar lämnat oss och 2 nya tillkommit.

Styrelseledamöter under hela året har varit Bengt Enflo, ordförande, Olle Söderlund, sekreterare och Ulf Palmqvist, kassör. Suppleanter under hela året har varit Hans-Erik Rudin, Lars-Johan Rundqvist, Nils-Johan Tjärnlund och Claes Wirsén. Efter styrelseledamöterna Hans Enflo, klubbmästare, Eva-Britt Selén, vice ordförande och Carl-Gunnar Åhlén, som alla avsagt sig återval, valdes vid årsmötet till styrelseledamöter Lena Johnson (2 år), Joakim Tillman (2 år) och Bo Hyttner (1 år).

Efter årsmötet har Margareta Dellefors-Bladini avsagt sig sin plats som suppleant i styrelsen. Vid styrelsemötet 6/6 valdes Lena Johnson till vice ordförande.

Vid årsmötet omvaldes Sigvard Berglöf och Ingvar Fabianson till revisorer och Ing-Marie Södergren till revisorssuppleant. Till ledamöter av valberedningen omvaldes Barbro Arnér och Birger Källén och nyvaldes Bengt Olof Engström.

Vid styrelsemötet 6/6 utsågs Anders Håkansta till sällskapets hedersledamot.

Vid Wilhelm Peterson-Berger Stiftelsens årssammanträde 15/6 valdes kommunalrådet i Östersund Karin Thomasson till ledamot i Wilhelm Peterson-Berger Sällskapets styrelse med Anders Håkansta som suppleant efter Anders Håkansta och Maj-Britt Saltin som ledamot resp suppleant.

Mellan årsmötet och middagen på Sällskapet framförde 2006 års Littera musica-stipendiat Anton Eriksson Arnljots hälsningssång med Martin Hellström vid pianot och den nyvalde styrelseledamoten musikforskaren Joakim Tillman höll ett föredrag med ljudillustrationer om Wagner-influenser i Peterson-Bergers musikdramatik.

Höstmötet 2007 ägde rum på musikskolan Lilla Akademien. Ett 30-tal åhörare från vårt sällskap fick njuta av en konsert med till största delen musik av P.-B. framförd av skolans elever. Sångnummer, Sommarsång (piano) och Andante i G-dur ingick i programmet, som följdes av buffé i skolans matsal.

Under året utkom CD-skivan “Intet är som väntanstider” med Peterson-Bergers Karlfeldt-sånger på Sterling (CDA1661:2) med stöd av Karlfeldt-samfundet. Det är EMI:s inspelning från 1970, som har överförts till CD. Artisterna är Helge Brilioth, tenor, med Sven Alin, piano, och Erland Hagegård, baryton, med Jan Eyron, piano.

I De Litterära Sällskapens (DELS) tidskrift PARNASS 4/2007 har styrelseledamoten Joakim Tillman publicerat artikeln “Wagnerinfluenser i Wilhelm Peterson-Bergers dikt Ran”.

Den länge emotsedda utredningen “Förstudie Kulturmiljö Frösön-Sommarhagen”, gjord av en arbetsgrupp i Peterson-Berger Institutet, blev färdig strax före årsskiftet och skickades ut på remiss till bl. a. Wilhelm Peterson-Berger Stiftelsen och Wilhelm Peterson-Berger Sällskapet. I förstudien föreslås en utveckling av Frösön-Sommarhagen till ett musik- och kulturcentrum med bl.a en konsertlokal. Wilhelm Peterson-Berger Sällskapets styrelseledamot i Institutet har varit Claes Wirsén.

Från Wilhelm Peterson-Berger Stiftelsen kan rapporteras att 2007 varit ett sämre år än 2006 avseende antalet besökare av Sommarhagen. (c:a 3000 mot c:a 3700). Det ekonomiska utfallet för 2007 stannade dock på plussidan efter flera förlustår, mycket tack vare anpassade öppningstider. Wilhelm Peterson-Berger Sällskapets styrelseledamot i Stiftelsen har varit Bengt Enflo.

Styrelsens kontaktperson med Wilhelm Peterson-Berger Society i USA har varit Nils-Johan Tjärnlund.

Sällskapets hemsida har under året redigerats av Peter Möller i Östersund med Olle Söderlund som kontaktperson. Möteskallelser och nyhetsbrev har lagts ut på hemsidan.

Källénfonden för P.-B.:s Sommarhagen hade vid årets slut behållningen 33.674:65 kr.

Undersökningar pågår om bästa användningen av pengarna till en renovering av Sommarhagens flygel.

Styrelsen tackar för medlemmarnas stöd, förtroende och engagemang under det gångna verksamhetsåret.


Stockholm den 4 april 2008.

STYRELSEN


Bengt Enflo
Lena Johnson
Ulf Palmqvist
Olle Söderlund
Bo Hyttner
Joakim Tillman