< tillbaka till menyn Verksamhetsberättelser

 

Verksamhetsberättelse för år 2008

Wilhelm Peterson-Berger Sällskapet har under 2008 anordnat två träffar för medlemmarna: vårsammankomst med årsmöte 4 april på Sällskapet och höstmöte 15 november på Stockholms universitet. Styrelsen har haft tre protokollförda sammanträden: 29/1 hos Bengt Enflo, Danderyd, 6/6 hos Birger Källén på Resarö och 23/9 på Lilla Hornsberg. Varje styrelsemöte har föregåtts av ett AU med ordföranden, sekreteraren och kassören. Efter vart och ett av de tre styrelsemötena har styrelsen sänt ut ett vårbrev, ett sommarbrev och ett höstbrev till medlemmarna. Sällskapet hade vid årsskiftet 2007-2008 213 medlemmar. Under året har 17 medlemmar lämnat oss och 12 nya tillkommit.

Styrelseledamöter under hela året har varit Bengt Enflo, ordföranden, Lena Johnson, vice ordförande, Olle Söderlund, sekreterare, Ulf Palmqvist, kassör, Bo Hyttner och Joakim Tillman. Suppleanter under hela året har varit Hans-Erik Rudin, Lars-Johan Rundqvist, Nils-Johan Tjärnlund och Claes Wirsén. Vid årsmötet valdes Ing-Marie Södergren till suppleant på en vakant plats. Wilhelm Peterson-Berger Stiftelsens representant i styrelsen har varit Karin Thomasson med Anders Håkansta som suppleant.

Revisorer fram till årsmötet har varit Sigvard Berglöf och Ingvar Fabiansson med Ing-Marie Södergren som suppleant. Vid årsmötet valdes Sigvard Berglöf och Ulf Hedbäck till revisorer och Ingvar Fabiansson till revisorssuppleant. Till ledamöter av valberedningen omvaldes Barbro Arnér, sammankallande, Bengt Olof Engström och Birger Källén.

Mellan årsmötet och middagen på Sällskapet höll Bengt Olof Engström ett föredrag med ljudillustrationer med titeln "Wilhelm Peterson-Berger - varmhjärtad tonsättare och skarptungad kritiker". Ett antal av P.-B:s texter med kommentarer av föredragshållaren utsändes till medlemmarna med sommarbrevet. Föredraget föregicks av sång av 2008 års Littera musica-stipendiat Emilie Fredriksson med Ekaterina Wehlander vid flygeln, som framförde Peterson-Bergers Marits visor nr 3 (Bjørnson), Intet är som väntanstider (Karlfeldt) och Så kom den stillhet åter (Österling) samt Stenhammars I skogen (Gellerstedt).

Höstmötet 2008 ägde rum den 15 november på Stockholms universitet. Det föregicks av en musikvetenskaplig konferens "Alltjämt de mäktiga fjäll sig välva" om de samtida tonsättarna Alfvén, Peterson-Berger och Stenhammar. Av de sju föredragen handlade fem om olika aspekter på P.-B. och hans verk. Vårt höstmötesföredrag höll professor Folke Bohlin om Same-Ätnam och jojkinfluenser med notbilder. Föredraget inramades med pianomusik av de tre tonsättarna, framförd av 2007 års Littera musica-stipendiat Erik Österberg: ur Frösöblomster av Peterson-Berger, ur Skärgårdsbilder op. 17 av Alfvén och ur Tre fantasier op. 11 av Stenhammar. Därefter fortsatte höstmötet med gemensam middag med konferensdeltagarna i Siegbahnska villan.

Vid styrelsesammanträdet 23/9 fick vårt sällskap tre nya särskilt kallade medlemmar: professor Folke Bohlin, entreprenören Margareta Dellefors-Bladini och musikskriftställaren fil. dr Carl-Gunnar Åhlén.

Wilhelm Peterson-Berger Sällskapet har inlämnat ett remissyttrande över Wilhelm Peterson-Berger Institutets rapport Kulturmiljö Frösön-Sommarhagen. Wilhelm Peterson-Berger Sällskapets styrelseledamot i Institutet har varit Claes Wirsén.

Till jubileumsåret 2010, vårt sällskaps 60-årsjubileum och 100-årsminnet av "Arnljot":s premiär på Kungl. Teatern, har två kommittéer utsetts. För ett Peterson-Berger-pris: Lena Johnson, sammankallande, Bengt Olof Engström, Joakim TIllman, Carl-Gunnar Åhlén. För en historik över Wilhelm Peterson-Berger Sällskapet: Bengt Enflo, Ing-Marie Södergren, Olle Söderlund.

Från Wilhelm Peterson-Berger Stiftelsen kan rapporteras att 2008 har stannat på plussidan med 25 000 över budget, mycket tack vare att STIM-intäkterna ökat till nästan 400 000 kronor. Wilhelm Peterson-Berger Sällskapets styrelseledamot i Stiftelsen har varit Bengt Enflo.

Styrelsens kontaktperson med Wilhelm Peterson-Berger Society i USA har varit Nils-Johan Tjärnlund.

Sällskapets hemsida har under året redigerats av Peter Möller i Östersund med Olle Söderlund som kontaktperson. Möteskallelser och nyhetsbrev har lagts ut på hemsidan.

Källénfonden för Sommarhagen hade vid årets slut behållningen 34 274 kr. Undersökningar om bästa användningen av pengarna till en renovering av Sommarhagens flygel har pågått under 2008, men inget beslut har fattats.

Styrelsen tackar för medlemmarnas stöd, förtroende och engagemang under det gångna verksamhetsåret.

 

Stockholm den 27 mars 2009.

STYRELSEN

Bengt Enflo
Lena Johnson
Olle Söderlund
Ulf Palmqvist
Bo Hyttner
Joakim Tillman