< tillbaka till menyn Verksamhetsberättelser

 

Verksamhetsberättelse för år 2009

Under 2009 har Wilhelm Peterson-Berger Sällskapet traditionsenligt anordnat två träffar för medlemmarna: vårsammankomst med årsmöte 27 mars på"Sällskapet" och höstmöte 14 november på Statens musikbibliotek. Styrelsen har haft tre protokollförda sammanträden: 29/1 hos Bengt Enflo, Danderyd, 6/6 hos Birger Källén på Resarö och 28/9 på Lilla Hornsberg. Varje styrelsemöte har föregåtts av ett AU med ordföranden, sekreteraren och kassören. Efter vart och ett av de tre styrelsemötena har styrelsen sänt ut ett vårbrev, ett sommarbrev och ett höstbrev till medlemmarna. Sällskapet hade vid årsskiftet 2008-2009 208 medlemmar. Under året har 24 medlemmar lämnat oss och 6 nya tillkommit.

Styrelseledamöter under hela året har varit Bengt Enflo, ordförande, Lena Johnson, vice ordförande, Olle Söderlund, sekreterare, Ulf Palmqvist, kassör, Bo Hyttner och Joakim Tillman. Suppleanter under hela året har varit Hans-Erik Rudin, Lars-Johan Rundqvist, Ing-Marie Södergren, Nils Johan Tjärnlund och Claes Wirsén. Stiftelsens representant i styrelsen har varit Karin Thomasson t.o.m. 4/6, därefter Lena Byström, ordförande och fagottist i Östersunds orkesterförening, med Anders Håkansta som suppleant under hela året. Birger Källén har varit ständigt adjungerad styrelseledamot till sin bortgång 25/8.

Revisorer under hela året har varit Sigvard Berglöf och Ulf Hedbäck. Till ny revisorssuppleant valdes på årsmötet Lars Åkerblom efter Ingvar Fabiansson, som avsagt sig omval. Till ledamöter av valberedningen omvaldes på årsmötet Barbro Arnér, sammankallande, Bengt Olof Engström och Birger Källén.

Mellan årsmötet och middagen på "Sällskapet" höll Henrik Karlsson ett föredrag med titeln "Ett löv från Wagners grav och en massa annat. Om arkivalierna på Sommarhagen". Föredraget inramades av sång av 2009 års Littera musica-stipendiat Ida Nilsson med Gustaf Henriksson vid flygeln, som före föredraget framförde P.B:s Aspåkerspolska (Karlfeldt), Som stjärnorna på himmelen (Wendela Hebbe), Mumla tumla humla (Heidenstam) och Adolf Fredrik Lindblads Aftonen, samt efter föredraget P.-B:s Titania (Fröding) och Marits visor nr 1 (Bjørnson) samt Gösta Nystroems I ljusningen (Martinson).

Höstmötet 2009 ägde rum på Statens musikbibliotek, Torsgatan 19. Programmet innehöll presentation och visning av biblioteket under ledning av 1:e bibliotekarie Mattias Lundberg och styrelsesuppleanten bibliotekarie Ing-Marie Södergren. Vid den efterföljande supén i musikbibliotekets lunchrum spelade Bo Hyttner ett urval ur det på Sterling nyligen utgivna utdraget ur Arnljot, inspelat 1973.

Uppdelningen av materialet i Sommarhagens garderober mellan Statens musiksamlingar och Landsarkivet i Östersund var klar i början av året. I uppdelningen medverkade Henrik Karlsson från Wilhelm Peterson-Berger Sällskapet, som rapporterade därom 15/1, och Eva Sjögren från Landsarkivet. Av materialet stannar 3/4 i Östersund.

Under året har utöver den ovannämnda Arnljotskivan på Naxos utkommit en CD med Peterson-Bergers samtliga sånger för blandad kör med Erik Westbergs vokalensemble och Musikhögskolans kammarkör i Piteå, inspelad 2006.

Styrelsens arbete under 2009 har i hög grad präglats av planeringen av de arrangemang, som under 2010 skall äga rum med anledning av Sällskapets 60-årsjubileum och 100-årsminnet av Arnljots premiär 1910 på Kungl. Teatern. En kommitté bestående av Bengt Enflo, Ing-Marie Södergren och Olle Söderlund har arbetat med Sällskapets historik 1950-2009. Vid slutet av 2009 förelåg datorutskrifter av Göran Atterfors' kortfattade historik 1950-2000, Arne Aulins historik 1950-1980, Birger Källéns historik 1980-2000 samt en nyskriven historik av Bengt Olof Engström avseende åren 2000-2009. Materialet avses sammanfattas i en bok färdig till årsmötet 2010.

En kommitté bestående av Lena Johnson, Bengt Olof Engström, Joakim Tillman och Carl-Gunnar Åhlén har arbetat med ett förslag till val av 2010 års Wilhelm Peterson-Berger-pristagare, att framläggas på styrelsemötet 2/2 2010.

En kommitté bestående av Anders Håkansta, Lena Johnson och Ulf Palmqvist har utsetts för att svara för förberedelserna för en Arnljot-resa till Östersund i juli 2010.

Kontakt har under året tagits med Emil Sjögren-sällskapet. Styrelseledamöter har inbjudits till och bevistat Emil Sjögren-sällskapets möten i januari och oktober 2009.

Stiftelsen har för 2009 visat ett preliminärt överskott på 60000 kr med 387000 kr i STIM-intäkter. Sällskapets kontaktperson i Stiftelsen har varit Bengt Enflo.

Sällskapets kontaktperson i Wilhelm Peterson-Berger Institutet – Sommarhagens vänner har varit Claes Wirsén.

Sällskapets kontaktperson med Wilhelm Peterson-Berger Society i USA har varit Nils Johan Tjärnlund.

Sällskapets hemsida har under året redigerats av Peter Möller i Östersund med Olle Söderlund som kontaktperson. Möteskallelser och nyhetsbrev har lagts ut på hemsidan.

Källénfonden för Sommarhagen fick efter Birger Källéns bortgång ett nytt stort tillskott och uppgår vid årsskiftet till över 60 000 kr. Pianoteknikern Carl Wahren har påbörjat sitt arbete med flygeln hösten 2009.

Styrelsen tackar för medlemmarnas stöd, förtroende och engagemang under det gångna verksamhetsåret.

Stockholm den 27 mars 2009.

STYRELSEN

Bengt Enflo
Lena Johnson
Olle Söderlund
Ulf Palmqvist
Bo Hyttner
Joakim Tillman