< tillbaka till menyn Verksamhetsberättelser

 

Verksamhetsberättelse för år 2010

Under 2010 har Wilhelm Peterson-Berger Sällskapet traditionsenligt anordnat två träffar för medlemmarna: vårsammankomst med årsmöte 19 mars på ”Sällskapet” och höstmöte 17 december på Dansmuseet, Gustaf Adolfs torg 22-24, efter Kgl Operans Arnljot-Konsertant. Styrelsen har haft tre protokollförda sammanträden: 2/2 hos Bengt Enflo, Danderyd, 6/6 hos Joakim Tillman, Sundbyberg och 12/10 hos Bengt Enflo, Danderyd. Varje styrelsemöte har föregåtts av ett AU med ordföranden, sekreteraren och kassören. Efter vart och ett av de tre styrelsemötena har styrelsen sänt ut ett vårbrev, ett sommarbrev och ett höstbrev till medlemmarna. Sällskapet hade vid årsskiftet 2009-2010 135 betalande medlemmar.

Styrelseledamöter under hela året har varit Bengt Enflo, ordförande, Lena Johnson, vice ordförande, Olle Söderlund, sekreterare, Ulf Palmqvist, kassör och Joakim Tillman. Styrelseledamot till årsmötet har varit Bo Hyttner, som avsagt sig omval, och nyvald vid årsmötet Ing-Marie Södergren. Styrelsesuppleanter under hela året har varit Lars-Johan Rundqvist och Nils Johan Tjärnlund. Styrelsesuppleanter till årsmötet har varit Hans-Erik Rudin och Claes Wirsén, som båda avsagt sig omval, och Ing-Marie Södergren, som vid årsmötet valts till styrelseledamot. Styrelsesuppleanter nyvalda vid årsmötet har varit Bo Hyttner och Curt Carlsson. Stiftelsens representant i styrelsen har varit Lena Byström med Anders Håkansta som suppleant under hela året. Revisorer under hela året har varit Sigvard Berglöf och Ulf Hedbäck med Lars Åkerblom som suppleant. Till ledamöter av valberedningen omvaldes på årsmötet Barbro Arnér, sammankallande, och Bengt Olof Engström.

Vid årsmötet tilldelades docent Henrik Karlsson 2010 års Wilhelm Peterson-Berger-pris 15000 kr. Prisgruppen, styrelseledamöterna Lena Johnson, sammankallande, Joakim Tillman, tidigare ordföranden Bengt Olof Engström och tidigare styrelseledamoten Carl-Gunnar Åhlén, har givit följande motivering:

“Henrik Karlsson har sedan ett drygt decennium bedrivit forskning om Wilhelm Peterson-Berger. Han har gått igenom och granskat alla kända och hittills okända källor, vilket bland annat resulterat i att han publicerat reviderade förteckningar över Peterson-Bergers kompositioner och skrifter. Genom sitt arbete har Henrik Karlsson lagt en viktig grund för både sin egen och andras fortsatta forskning, samtidigt som han har fördjupat och förnyat bilden av kulturpersonligheten Wilhelm Peterson-Berger.”

Henrik Karlsson berättade vid årsmötet om sin fortsatta forskning kring kring P.-B., som bl. a. innehållit ett besök i Jämtland med intervjuer av medlemmar av familjen Tirén. Högtidsföredraget vid årsmötet höll vår ordförande 1982-1991 Lennart Hedwall med titeln “Varför Peterson-Berger? En gammal ordförande berättar”. Lennart Hedwalls föredrag gav levande bilder bakom fakta i den vid mötet utdelade nyutgivna historiken “Wilhelm Peterson-Berger Sällskapet 1950-2009”. För musiken vid årsmötesmiddagen svarade två pristagare vid tävlingen 1992 femtio år efter P.-B:s död: Jonas Lindgård, violin, och Lena Johnson, piano, framförde P.-B:s Suite, op. 15 för violin och piano. Vid årsmötet debuterade Hans-Göran Elfving som ackompanjatör av Jämtlandssången och Dalmarsch

Höstmötet 2010 arrangerades tillsammans med Kgl Operans konsertanta Arnljotföreställning den 17 december med andra akten jämte några sångnummer i första akten. Efter föreställningen samlades ett 40-tal av sällskapets medlemmar och ett 30-tal deltagare från Teaterföreningen Arnljot i Östersund till en gemensam supé på det närbelägna Dansmuseet. Vid supén höll vår förre ordförande Bengt Olof Engström ett kort föredrag om Arnljot.

Historiken ”Wilhelm Peterson-Berger Sällskapet 1950-2009” var färdig till årsmötet 2010 och delades då ut till deltagarna. Den innehåller Göran Atterfors´ kortfattade historik 1950-2000, Arne Aulins historik 1950-1980, Birger Källéns historik 1980-2000 (med ett tillägg av Lennart Hedwall) och Bengt Olof Engströms historik 2000-2009. I arbetet med utskrift av de tre första delarna, redigering, rättelser, bilder och kontakt med tryckeriet har Bengt Enflo, Ulf Palmqvist, Ing-Marie Södergren och Olle Söderlund varit engagerade. De medlemmar, som inte fick historiken vid årsmötet, fick den med sommarbrevet.

Ett tiotal medlemmar deltog i sällskapets resa till Östersund 3-4 juli. Lördagen den 3 juli tillbringades på Frösön med guidade visningar av Sommarhagen och Frösö kyrka och med Arnljotföreställningen i Hans Qviströms regi med Arnljots hälsningssång och Vainos sånger som sångnummer. Dagen avslutades med middag på Stocke Titt på Stiftelsens inbjudan. Söndagsförmiddagen den 4 juli ägnades åt ett besök på Jamtli med dess stora slagnummer de nästan tusen år gamla Överhogsdalsvävarna, som återfanns 1910 av Sommarhagens konstnär Paul Jonze som ett dammigt bylte i en kyrkbod i Överhogdal.

Från Wilhelm Peterson-Berger Stiftelsen kan meddelas att verksamheten 2010 på Sommarhagen var den livligaste på länge. Midsommardagen den 26 juni hölls minnesprogrammet ”Arnljot 100 år” med föredrag om Arnljot på Operan av Stefan Johansson, chefsdramaturg på Kgl Operan, och med en Arnljotkonsert med innehåll ur operan och med andra stycken av P.-B. Medverkande i minnesprogrammet var Lena Moén och Peter Mellgren – sång, Lena Johnson – piano och Jonas Lindgård – violin. Under sommaren hölls fyra konserter på Sommarhagen – 11 juli, 25 juli, 8 augusti och 22 augusti – med stöd av de fyra intressenterna Wilhelm Peterson-Berger Sällskapet, Östersunds kommun, Estrad Norr och Wilhelm Peterson-Berger Institutet. Vårt sällskaps stöd möjliggjordes genom Källénfonden för Sommarhagen.

Wilhelm Peterson-Berger Institutets extra årsmöte den 5 oktober 2010 beslöt om namnändringen till ”Sommarhagens vänner”. För att namnändringen ska träda i kraft krävs ännu ett beslut på nästa årsmöte våren 2011.

Sällskapets kontaktperson i Stiftelsen har varit Bengt Enflo. Sällskapets kontaktperson i Wilhelm Peterson-Berger Institutet – Sommarhagens

vänner har varit Claes Wirsén före årsmötet och Curt Carlsson efter årsmötet. Sällskapets kontaktperson med Wilhelm Peterson-Berger Society i USA har varit Nils Johan Tjärnlund. Sällskapets hemsida har under året redigerats av Peter Möller i Östersund med Olle Söderlund som kontaktperson. Möteskallelser och nyhetsbrev har lagts ut på hemsidan.

Styrelsen tackar för medlemmarnas stöd, förtroende och engagemang under det gångna verksamhetsåret.

Stockholm den 8 april 2011.

STYRELSEN


Bengt Enflo
Lena Johnson
Olle Söderlund
Ulf Palmqvist
Ing-Marie Södergren
Joakim Tillman